Cerambycidae - Anoplodera sexguttata
(NL) Zesvlek-smalboktor (D) Gefleckter Halsbock
(H) Foltos virágcincér (F) Lepture à 6 taches
Beetles/Kevers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2021