Lestidae - Lestes sponsa
(NL) Gewone pantserjuffer (D) Gemeine Binsenjungfer (H) Lomha rabló
(UK) Common spreadwing (F) Leste fiancé (I) Leste sposo
Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012