Alcidae - Uria lomvia
(NL) Kortbekzeekoet (D) Dickschnabellumme (E) Arao de Brünnich
(UK) Thick-billed murre (F) Guillemot de Brünnich (I) Uria di Brünnich
Birds/Vogels

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2019