Scolopacidae - Calidris himantopus
(NL) Steltstrandloper (D) Bindenstrandläufer (E) Playero zancón
(UK) Stilt sandpiper (F) Bécasseau à échasses (I) Piro-piro zampelunghe
Birds/Vogels

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2017