Libellulidae - Orthetrum cancellatum
(NL) Gewone oeverlibel (D) Grosser Blaupfeil (I) Orthetrum cancellato
(UK) Black-tailed skimmer (F) Orthétrum réticulé (E) Libélula azul
Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012